សង្គមនិយម និង មូលធននិយម

0
82

សង្គមនិយមគឺជាអង្គសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមដែលសង្គមនីមួយៗមានសិទ្ធិទៅលើ មធ្យោបាយរួមដែល ត្រួតពិនត្យដោយតំណាងរបស់សង្គម ​និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម ហើយសមាជិកម្នាក់នៃសង្គមមានសិទ្ធិទទួលផលប្រយោជន៍ពីមូលដ្ឋាននៃផលិតកម្មរបស់សង្គម ។ Encyclopedia Britannica បានឪ្យនិយមន័យសង្គមនិយមថា ជាគោលបំណងរក្សាសន្ដិសុខតាមរយៈអំពើនៃរដ្ឋអំណាច ប្រជាធិបតេយ្យមជ្ឈឹមដែលមានលក្ខណៈប្រសើរក្នុងការបែងចែកឪ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់ទទួលបាននូវផលិតផលទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេផលិតរបានស្មើរៗគ្នា ។

មូលធននិយមគឺចង់សំដៅទៅដល់សិទ្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយមិនមានការហាមឃាត់ឬលូកដៃពីរដ្ឋាភិបាលឡើយដរាបណាសកម្មភាពនោះមិនខុសច្បាប់ឬផ្ទុយពីសីលធម៌សង្គម។

 

LEAVE A REPLY